Studio-kytka - plavání s dětmi

Podporujeme zdravý rozvoj osobnosti dítěte, jeho vrůstání do skupiny vrstevníků, zdravý vztah k lidem a zdravý životní styl. Chceme dítě poznat a podpořit jeho individualitu a jedinečnost, plně respektujeme postoje a hodnoty rodiny. Podporujeme vzdělávání dětí formou experimentování a spolupráce v malých skupinách doprovázených pedagogem, rodiči a popř. i sourozenci dětí. Omezujeme nabízení hotových poznatků a informací. MŠ je zapsána v síti škol a školských zařízení MŠMT.


Organizace MŠ

- pondělí od 7,15 do 17,00 hodin

- útery od 7,15 do 17,00 hodin

- středa od 7,15 do 17,00 hodin

- čtvrtek od 7,15 do 17,00 hodin

- pátek od 7,15 do 17,00 hodin

Děti pracují ve dvou skupinách. Program "Školka" je určen pro děti cca 3 - 7 leté. Program "miniškolička" je vhodný pro děti cca 2 - 3 leté.

Přihlásit se můžete na adrese kytkama@seznam.cz

Smlouva školka

Smlouva miniškolička

Příloha ke smlouvě na miniškoličku

Příloha ke smlouvě na školku

PROGRAM ŠKOLKY:

Pondělí - výtvarně-keramický den. Každý týden chodí děti pracovat do keramické dílny a seznamují se s tradičními i originálními výtvarnými technikami.

Úterý - den s koníky. Jezdíme na statku na konících a pečujeme o ně. Poznáváme koně i jiná zvířata.

Středa - hudebně-dramatický den. Děti se učí nové písničky a tanečky. Zpívání a hraní na Orfovy nástroje podporuje vnímání rytmu u dětí, který je důležitý i pro rozvoj řeči a vnímání mateřského i cizího jazyka.

Čtvrtek - den s angličtinou. S dětmi je ve školce rodilý mluvčí, který děti při běžných činnostech seznamuje se základy angličtiny. Spojením slovíček a výrazů s manuálními činnostmi, cvičením, básničkami a písničkami je velmi usnadněno jejich zapamatování, zažití a následné aktivní používání.

Pátek - den s plaváním. Děti chodí celoročně plavat do bazénu v objektu školky, jejich výcvik vede zkušená instruktorka. Den je ve znamení pohybu, cvičíme na gymbalonech, soutěžíme a závodíme.

PROGRAM MINIŠKOLIČKY:

Důraz klademe na adaptaci dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat. Respektujeme, že v tomto věku děti ještě nemají cílenou pozornost a činnosti se tedy rychle střídají, aby byly pro děti přitažlivé a zajímavé. S dětmi čteme, zpíváme, děláme výtvarné, konstrukční a manipulační činnosti, cvičíme, chodíme na školní hřiště nebo krátké procházky.

RÁMEC VÝCHOVNÉHO PROGRAMU MŠ

Při práci s dětmi uplatňujeme mezinárodní program předškolní výchovy Začít spolu – Step by step v rámci Open society fund. Program Začít spolu – Step by step nejlépe popisují klíčové charakteristiky programu:

1. Důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Děti pracují individuálním tempem a využívají stylu učení, který jim nejlépe vyhovuje, pracují individuálně, v malých skupinkách i ve velké skupině (při ranních setkáních, kdy si každé dítě vybírá aktivitu podle svého zájmu).

2. Důraz na samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za ně. Při ranních setkáních se děti rozhodují o své aktivitě. Učí se vyrovnat s následky své volby, nutností vystřídat se u aktivit a někdy odložit své aktuální přání.

3. Důraz na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování. Děti mají možnost volit, jaký styl učení jim vyhovuje. K tomu slouží centra aktivit, kde se děti setkávají s různými materiály a pomůckami – Domácnost, Kostky, Manipulační a stolní hry, Ateliér, Knihy a písmena, Pokusy a objevy, Dramatické hry, Písek a voda a Dílna. Práce na stejném tématu v různých centrech a s různými pomůckami umožňuje a stimuluje integrované učení.

4. Důraz na účast rodiny. Program staví na tom, že rodiče jsou primárními učiteli dítěte a činnost v MŠ na toto dále navazuje. Pokud má být vzdělávání úspěšné ve smyslu individuálnosti, je třeba uvědomovat si zájmy a potřeby nejen dětí, ale i jejich rodin.

Program Začít spolu – Step by step podněcuje vývoj osobnosti dítěte a především těchto rysů:

- Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat.

- Kriticky myslet a umět si vybírat, nést odpovědnost za vlastní volbu.

- Rozpoznávat problémy a řešit je.

- Být tvůrčí, mít představivost

- Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

Tato výbava je v dnešní rychle se měnící době velice potřebná. Pedagogové pracující s dětmi pomocí tohoto programu jim dávají základ, aby se staly úspěšnými, aktivními a zodpovědnými dospělými, kteří aktivně ovlivňují svět kolem sebe. Program Začít spolu – Step by step umožňuje dětem

- samostatně porozumět fyzikálnímu světu – prostřednictvím činností jako měření, vážení, stavby z kostek, hraní s pískem a vodou apod.

- samostatně porozumět sociálním a kulturním informacím – prostřednictvím her, vaření, čtení, her s rolemi, výletů a vycházek.

- samostatně porozumět logice a matematice – prostřednictvím měření, srovnávání, logického řazení, třídění a klasifikace.

- samostatně porozumět vztahu mezi psaným a mluveným slovem – prostřednictvím častého kontaktu s knihami a písmeny, předčítáním, zapisováním toho, co dítě řeklo apod.

Program Začít spolu – Step by step podporuje u dětí - fyzický vývoj – prostřednictvím pohybu, kreslení, psaní a oblékání.

- sociálně emoční vývoj – prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, vzájemné úcty mezi dětmi i s dospělými, spolupráce s ostatními.

- intelektový vývoj – prostřednictvím experimentování vede k prozkoumávání věcí do hloubky, samostatnému myšlení a tvořivosti, rozvíjí jazyk a matematické představy.

Program Začít spolu – Step by step zajišťuje dětem - dost času na prozkoumání prostředí

- příležitost učit se mnoha různými cestami – centra aktivity

- příležitost učit se způsobem, který vyhovuje stylu učení každého dítěte – míra aktivity či pasivity, rychlosti a délky

- příležitost vybírat si aktivity, kterých se zúčastní

- místo, kde mohou veřejně vystavit svoji práci

- ocenění a pozitivní hodnocení aktivit dítěte.

Věříme, že zapracování tohoto komplexního vzdělávacího plánu do výchovného plánu MŠ, je příležitostí pro děti, rodiče i pedagogy pracovat efektivně a spokojeně na rozvoji osobnosti dětí.

Školní vzdělávací program

Projekt Mš je spolufinancován EU

Školka je zapojena do programu MAP

 

GDPR

© Studio-kytka.cz 2020