Studio-kytka - plavání s dětmi

školka Pětikvítek je určena pro nejmenší a je zapsána v síti škol a školských zařízení MŠMT


NAŠE PŘEDNOSTI :

 • klidné, přátelské a vstřícké klima
 • velice individuální adaptace dítěte (na nové prostředí školičky, na skupinu dětí i na tety, jako na nové dospěté v jeho životě)
 • postupné budování pocitu jistoty a důvěry, které jsou pro dítě v tomto věku klíčové
 • resperkující prostředí, vybudované společně s dětmi
 • zpětnou vazbu rodičům, o pokrocích jejich dítěte (nejen ve verbální, ale i psané podobě-formou dopisů na konci školního roku)
 • všestranně podporující výchovně vzdělávací program dle požadavků RVP PV
 • naše učitelky jsou nejen kvalifikované, ale hlavně empatické, laskavé a milující
 • v miniškoličce se zaměřujeme na rozvoj sebeobsluhy a hygieny, z výchovně vzdělávacího hlediska zprostředkováváme svět kolem nás formou hry, hudby, výtvarného tvoření, tance a cvičení
 • ve školičce se zaměřujeme na všestranný rozvoj dítěte a učení se prožitkem, formou aktivit: (keramika, plavání v našem bazéně se slanou   vodou, koně, projektové dny s kulturními akcemi, angličtina s rodilou mluvčí) a omezujeme nabízení hotových poznatků a informací
 • učíme děti respektující komunikaci, kladnému řešení konfliktů a ohleduplnosti
 • podporujeme děti v samostatnosti a vedeme je k nalezení řešení jejich obtíží a problémů

ORGANIZACE MŠ

Děti jsou vedeny ve dvou skupinách:

ŠKOLIČKA je určena pro děti cca 4 – 6 leté, děti absolvují plný rozsah programů (keramika, koníci, angličtina a plavání), obvykle děti chodí na denní docházku (mohou však navštěvovat i jednotlivé dny – programy)

MINIŠKOLIČKA je určena pro děti cca 2 – 3 leté, cílem je adaptace dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat, děti obvykle navštěvují školičku některé dny v týdnu.

PROVOZ MŠ

- pondělí až pátek od 7,15 do 17,00 hodin
Školička svým přístupem a smýšlením vychází z desetileté zkušenosti své „starší sestry" berounské Školičky Kytičky
 

1. VŠESTRANNÝ ROZVOJ DĚTÍ

2. MALÁ SKUPINA DĚTÍ

3. TĚSNÁ SPOLUPRÁCE S RODIČI

4. KVALIFIKOVANÉ A LASKAVÉ UČITELKY

5. PESTRÝ PROGRAM

Přihlásit se můžete na tel. 777 748 894 nebo na kytkama@seznam.cz

Příloha ke smlouvě na miniškoličku

Příleha ke smlouvě na školku

Smlouva školka

Smlouva miniškolička

PROGRAM ŠKOLKY:

Pondělí - výtvarně-keramický den. Každý týden děti pracují v keramické dílně a seznamují se s tradičními i originálními výtvarnými technikami. Podporujeme rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a pozornosti, fantazie.

Úterý – projektový den. Zkoumáme svět kolem sebe, chodíme do divadla, na výlety, do ZOO... Učíme se nové písničky a tanečky. Zpívání a hraní na Orfovy nástroje podporuje vnímání rytmu u dětí, který je důležitý i pro rozvoj řeči a vnímání mateřského i cizího jazyka. 

Středa – den s koníky. Jezdíme na výlety za koníky na statek, učíme se na nich jezdit. Pečujeme o koně i jiná zvířata. Rozvíjíme motorické dovednosti a rovnováhu, poznáváme přírodu.

Čtvrtek – den s angličtinou. S dětmi je ve školce celý den rodilý mluvčí – zkušená učitelka, která děti při běžných činnostech seznamuje se základy angličtiny. Spojením slovíček a výrazů s manuálními činnostmi, cvičením, básničkami a písničkami je velmi usnadněno jejich zapamatování, zažití a následné aktivní používání.

Pátek – den s plaváním. Děti chodí celoročně plavat do bazénu v objektu školky, jejich výcvik vede zkušená instruktorka. Den je ve znamení pohybu, cvičíme na gymbalonech, soutěžíme a závodíme. Rozvíjíme motorické dovednosti, otužujeme se a učíme se plavat a potápět.

PROGRAM MINIŠKOLIČKY:

Důraz klademe na adaptaci dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat. Respektujeme, že v tomto věku děti ještě nemají cílenou pozornost a činnosti se tedy rychle střídají, aby byly pro děti přitažlivé a zajímavé. S dětmi čteme, zpíváme, děláme výtvarné, konstrukční a manipulační činnosti, cvičíme, chodíme na školní hřiště nebo krátké procházky.

Školní vzdělávací program 

GDPR

© Studio-kytka.cz 2020